Kamerbrief over antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de brieven aan de ROB en de VNG over het aangepaste voorstel en de antwoorden op het tussenbericht ROB herijking gemeentefonds. Tevens informeert de minister de Tweede Kamer over het belang van een nieuw verdeelmodel, de randvoorwaarden bij het nieuwe verdeelmodel en wat er nodig is ten bate van de balans tussen bestuurlijke en financiële verhoudingen.

Kamerbrief over antwoorden op tussenbericht ROB herijking gemeentefonds (PDF | 3 pagina's | 168 kB)

Tegelijk met de adviesaanvraag zijn ook de voorlopige financiële effecten per gemeente van de herziene verdeling bekend gemaakt. De achterliggende berekening van deze effecten is opgenomen in een rekenbestand.

Er is ook een rekenbestand dat inzicht biedt in het effect van het nieuwe verdeelmodel en de overgangsregeling voor beschermd wonen, een afzonderlijk onderdeel binnen het gemeentefonds. Dit bestand bevat de verdeling, waarbij de centrumfunctie maatstaf vervangen is door de nieuwe definitie.

Op 12 augustus 2021 hebben de fondsbeheerders de ROB en de VNG geïnformeerd over de uitkomsten van de actualisatie van het voorstel voor de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds van 2017 naar 2019.