Welke rechten heb ik als pleegouder?

Als pleegouder heeft u recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg aanbiedt. Daarnaast heeft u recht op een wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding en pleegzorgverlof.

Vergoeding voor kosten opvoeding

Als pleegouder kunt u een pleegvergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het pleegkind.

Hulp van maatschappelijk werker

Uw pleeggezin krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker van de instelling voor pleegzorg. Deze 'pleegzorgbegeleider' is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Hij onderhoudt ook het contact met de Kinderbescherming als dat nodig is.

Een hulpverlener mag een hulpplan voor uw pleegkind niet alleen maken. De hulpverlener moet u daarbij betrekken.

Ook heeft u recht op goede informatie om als pleegouder goed voor uw pleegkind te kunnen zorgen.

Zorgverlof pleegouder

U heeft als pleegouder recht op kortdurend zorgverlof en pleegzorgverlof. Tijdens kortdurend zorgverlof kunt u korte tijd de nodige zorg aan uw pleegkind geven. Tijdens pleegzorgverlof kunnen het pleeggezin en het pleegkind wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Uw toestemming nodig om pleegkind uit pleeggezin te halen

Het blokkaderecht betekent dat de voogd of ouder niet zonder uw toestemming uw pleegkind kan weghalen. Uw pleegkind moet wel met instemming van de ouders of voogd in uw gezin geplaatst zijn. Daarnaast moet u uw pleegkind minstens 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed binnen uw gezin.

Klacht indienen via vertrouwenspersoon

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een pleegzorginstelling. Dit doet u via Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj (adviesklachtenbureau jeugdzorg).

Pleegouderraad behartigt belangen

De pleegouderraad vormt de vertegenwoordiging van de pleegouders binnen de zorgaanbieder die pleegzorg biedt. Een van de taken van de pleegouderraad is opkomen voor de belangen van pleegouders en pleegkinderen.