Doelen ruimtelijk beleid

De Rijksoverheid wil dat de belangrijkste economische regio's, woongebieden en werkgebieden goed bereikbaar en leefbaar zijn. Deze doelen staan in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Doelen Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) beschrijft het kabinet 3 doelen voor de periode tot 2028:

 • verbetering concurrentiekracht;
 • verbetering bereikbaarheid;
 • verbetering leefomgeving, milieu en water.

SVIR digitaal bekijken

De Rijksoverheid heeft de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte digitaal gepubliceerd. Op Ruimtelijkeplannen.nl zien bedrijven en bewoners welk nationaal (ruimtelijk) beleid geldt op een locatie.

Verbetering concurrentiekracht Nederland

De Rijksoverheid wil de concurrentiekracht van Nederland vergroten door:

 • Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor buitenlandse bedrijven

  Hiervoor moeten genoeg woningen, bedrijventerreinen en kantoren beschikbaar zijn. Vooral in stedelijke gebieden. Bijvoorbeeld gebieden rondom de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol en Energyport in Groningen. 
 • Energiezekerheid

  Voor economische groei is een betrouwbare energievoorziening belangrijk. De Rijksoverheid richt zijn aandacht onder meer op ruimte voor duurzame energie. Bijvoorbeeld met windmolenparken.
 • Ondergrondse ruimte en buisleidingen

  Voor de bodem en ondergrond heeft het kabinet een Ontwerp Structuurvisie Ondergrond opgesteld. Het Rijk reserveert daarnaast ruimte voor buisleidingen. Deze kunnen gevaarlijke stoffen zoals gas en olie vervoeren. Hiervoor heeft het Rijk de Structuurvisie Buisleidingen (2012-2035) opgesteld.

Verbetering bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid te verbeteren, richt het kabinet zich vooral op:

 • Aanleg en onderhoud wegen

  De overheid investeert tot 2028 zo’n € 25 miljard voor aanleg van snelwegen en rijks N-wegen. Veel wegen in de Randstad worden uitgebreid naar minimaal 2 keer 4 rijstroken. 
 • Bestaande infrastructuur gebruiken

  Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur worden bestaande wegen beter benut. Bijvoorbeeld door spitsstroken ruimer open te stellen en reizen buiten de spits aan te moedigen.
 • Nieuwe aanpak Bereikbaarheid

  Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden van nieuwe technologieën om sneller van A naar B te reizen. Bijvoorbeeld Intelligente Transport Systemen (ITS). Zo kunnen auto's die met elkaar en met de wegkant communiceren de wegen efficiënter gebruiken. Tegelijkertijd vergroten ze de verkeersveiligheid. Het Rijk onderzoekt dit met andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Verbetering leefomgeving, milieu en water

Om de leefomgeving, het milieu en het water te verbeteren, neemt het Rijk onder meer de volgende maatregelen:

 • Bescherming wederopbouwgebieden

  De Rijksoverheid heeft 30 gebieden aangewezen die van nationaal belang zijn. Het gaat om wederopbouwgebieden uit de periode 1940-1965. Gemeenten leggen de bescherming van deze wederopbouwgebieden vast in bestemmingsplannen. 
 • Maatregelen tegen overstromingen

  Het kabinet neemt maatregelen om mensen en gebouwen te beschermen tegen overstromingen. Onder andere via het Deltaprogramma
 • Maatregelen voor kwaliteit bodem, water en lucht

  De Rijksoverheid wil dat de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en luchtkwaliteit blijven voldoen aan de (internationale) normen.
 • Natuurnetwerk

  Ruimte voor natuur en verbindingen tussen natuurgebieden, zodat flora- en faunasoorten zich kunnen ontwikkelen en overleven.