Rijksjaarverslag 2018 in beeld

De overheid heeft voor het derde jaar op rij een positief begrotingssaldo. Ook daalt de overheidsschuld verder. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018.

Positief overheidssaldo van € 11 miljard

De verbetering van de overheidsfinanciën zet door in 2018. Voor het derde jaar op rij is er sprake van een positief overheidssaldo, met een overschot van € 11 miljard. Dit komt vooral doordat er minder geld door het Rijk is uitgegeven dan geraamd. Dit is deels te verklaren door de ambitieuze investeringsagenda van het kabinet in combinatie met de hoge vraag naar werknemers en producten.

Overheidssaldo 2018

Overheidsschuld gedaald met ruim € 14 miljard

In totaal heeft de overheid eind 2018 € 405 miljard geleend. Dat is ongeveer € 24.000 per Nederlander (inclusief kinderen). Deze schuld is de optelsom van alle begrotingstekorten en leningen die de overheid in het verleden aanging, min de aflossingen in de loop der jaren. Want wie een schuld opbouwt, moet dat ook ooit weer aflossen. In 2018 daalde de schuld met een bedrag van ongeveer € 14,4 miljard.

Overheidsschuld 2018

Inkomsten en uitgaven Rijksoverheid

De inkomsten zijn gestegen vanwege de gunstige economische ontwikkelingen ten opzichte van 2017. Meer mensen aan het werk, hogere winsten en toegenomen bestedingen hebben een positief effect op de belasting- en premieontvangsten.

Het kabinet investeert in zorg, onderwijs en veiligheid. Zorg en sociale zekerheid zijn traditioneel de grootste uitgavencategorieën.

Inkomsten en uitgaven 2018