Stimuleren aannemen mensen met arbeidsbeperking

Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie.

Voorkeur voor werk bij reguliere werkgever

Het Rijk geeft er de voorkeur aan dat mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning naar werk bij een reguliere werkgever krijgen. Het werk moet passen bij wat de werknemer kan doen. Met werkgevers is de afspraak gemaakt dat er uiterlijk in 2026 125.000 extra werkplekken bij reguliere werkgevers komen.

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, lopen soms extra risico. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan mensen zonder beperking. Werkgevers kunnen in zo’n geval loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. Dit gebeurt op grond van de Participatiewet. Ook voor mensen die beschut werk doen, kunnen werkgevers loonkostensubsidie krijgen.

Loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief, bijvoorbeeld omdat hij niet zo snel kan werken? Dan kan de werkgever dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. De werknemer ontvangt cao-loon, maar tenminste het wettelijk minimumloon. De loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie heeft geen einddatum. Gemeenten verstrekken deze zolang de dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet. 

De plannen van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie gaan niet door

Vergoeding aanpassing werkplek

Werkgevers kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek van een werknemer met een beperking. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat werknemers het werk gemakkelijker uitvoeren. Of voorkomen dat werknemers pijn of klachten krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • ‘niet-meeneembare voorzieningen’ als een traplift of deuren die vanzelf opengaan;
  • ‘meeneembare voorzieningen’ als een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers;
  • een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Over de werkplekaanpassingen en andere ondersteunende regelingen hebben gemeenten regels gesteld in hun verordening.

Vergoeding loonkosten bij zieke werknemer met arbeidsbeperking

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen een no-risk polis krijgen. Met een no-risk polis ontvangt de werkgever van UWV een vergoeding voor de loonkosten van de werknemer met een arbeidsbeperking als deze ziek wordt. Hierdoor loopt de werkgever minder financieel risico als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.


Sinds 1 januari 2016 kunnen werkgevers een beroep doen op een uniforme no-risk polis via UWV. Werkgevers kunnen hier in de volgende gevallen gebruik van maken:

De no-riskpolis is voor onbepaalde tijd geldig voor werknemers uit deze groepen.

Soms ontvangt een werkgever een loonkostensubsidie en ook een vergoeding op grond van de no-riskpolis. De administratie die hierbij komt kijken, is weleens lastig. De regels hiervoor worden vanaf 2022 vereenvoudigd.

Snel inzicht financiële voordelen

Met de tool voor het financieel CV kan een werknemer duidelijk maken welke financiële voordelen de werkgever krijgt als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen met de gegevens van de betrokkene.

Loonkostenvoordelen

Werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen, kunnen een loonkostenvoordeel krijgen. Het loonkostenvoordeel geeft een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal € 2.000 voor maximaal drie jaar. Er zijn ook loonkostenvoordelen voor ouderen en (herplaatste) mensen met arbeidsbeperking.

Jobcoaching en andere vormen van begeleiding

Gemeenten en het UWV kunnen jobcoaches inzetten of geld verstrekken voor de inzet van jobcoaches of andere vormen van begeleiding. Jobcoaches zorgen voor de persoonlijke begeleiding van werknemers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Het kan gaan om:

  • een externe (ingehuurde) jobcoach;
  • een interne jobcoach van de werkgever;
  • een jobcoach van de gemeente.

Een jobcoach helpt iemand met inwerken. Ook kan een jobcoach de werkgever en werknemer ondersteunen om het werk geschikt te maken.

Ondersteuning UWV bij aannemen Wajonger

UWV  biedt regelingen voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bijvoorbeeld:

  • proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever betaalt dan geen salaris;
  • loondispensatie: UWV stelt de arbeidsproductiviteit (loonwaarde) van de werknemer vast en geeft de werkgever toestemming om een loon lager dan het wettelijk minimum uit te betalen. De werkgever betaalt de loonwaarde aan de Wajonger. UWV vult het loon van de Wajonger aan met een uitkering;
  • jobcoaching: de werknemer kan een  jobcoach van buiten het bedrijf toegewezen krijgen of de werkgever kan zelf de jobcoaching organiseren en vraagt hiertoe een subsidie aan (interne jobcoaching).