Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Persoonsgegevens in de BRP

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Als iemand verhuist naar het buitenland dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Mensen die korter dan 4 maanden naar Nederland komen, kunnen zich laten registreren als niet-ingezetene in de RNI. Dat is van belang bij tijdelijk werk of studie in Nederland. Daarvoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat verstrekt wordt bij de eerste inschrijving.

Bescherming persoonsgegevens

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Privacybescherming en beveiliging zijn belangrijke onderdelen van de wet.

Er is ook een wet die uw persoonsgegevens in het algemeen beschermt. Dat is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wet BRP beschermt uw gegevens in de BRP, voor zover de Wbp dat niet doet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de Wet BRP goed wordt nageleefd.

Persoonsgegevens krijgen

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover liggen vast in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit.

Toegang tot de BRP

De toegang tot de Basisregistratie Personen is beveiligd. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard.

Voorheen GBA

De gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) is opgevolgd door de BRP. Eén verschil met de GBA is dat in de BRP ook gegevens worden bijgehouden van niet-ingezetenen (mensen die niet in Nederland wonen). De BRP is vastgelegd in de Wet BRP. Deze wet is op 6 januari 2014 ingegaan.