Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Persoonsgegevens in de BRP

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Als iemand verhuist naar het buitenland dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Mensen die korter dan 4 maanden naar Nederland komen, kunnen zich laten registreren als niet-ingezetene in de RNI. Dat is van belang bij tijdelijk werk of studie in Nederland. Daarvoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat verstrekt wordt bij de eerste inschrijving.

Bescherming persoonsgegevens

Om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken, gelden regels. Die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat deze wetten goed worden nageleefd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie voor gemeenten over AVG-plichten bij de Wet BRP.

Persoonsgegevens krijgen

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover liggen vast in de Wet BRP. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Waarvoor een organisatie persoonsgegevens krijgt, en welke gegevens dat zijn, ligt vast in een autorisatiebesluit.

Toegang tot de BRP

De toegang tot de Basisregistratie Personen is beveiligd. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard.

Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen openbaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project werd in juli 2017 gestopt.

De meest recente broncode is te vinden op github.com, met functionele en technische documentatie.

Broncode is open source

De broncode is gepubliceerd als open source software. Daardoor komen aanpassingen op de broncode ook weer openbaar beschikbaar. Ook wordt gratis hergebruik ondersteund. De broncode is gecontroleerd op privacy- en veiligheidsrisico’s.

Het ministerie van BZK publiceert eerdere versies van de broncode in 2018.

Kabinet Rutte III: moderniseren Basisregistratie Personen (BRP)

Het kabinet wil de Basisregistratie Personen (BRP) moderniseren zodat deze ook de email-adressen van burgers bevat. Gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie wordt altijd versleuteld opgeslagen. En de DigiD wordt veiliger gemaakt. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Voorheen GBA

De gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) is opgevolgd door de BRP. Eén verschil met de GBA is dat in de BRP ook gegevens worden bijgehouden van niet-ingezetenen (mensen die niet in Nederland wonen). De BRP is vastgelegd in de Wet BRP. Deze wet is op 6 januari 2014 ingegaan.