Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden

De Centrale autoriteit (Ca) is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Ca voert drie verdragen uit die via de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht tot stand zijn gekomen. Dit zijn

 • het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) van 1980;
 • het Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV) van 1996;
 • het Haags Adoptieverdrag van 1993.

Ook voert de Ca de Europese Verordening Brussel II-ter uit.

De contactgegevens van de Ca vindt u in de contactgids.

Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV):

In het Haags kinderontvoeringsverdrag (HKOV) staan internationale afspraken over de aanpak van internationale kinderontvoering. Er kan sprake zijn van een internationale kinderontvoering, wanneer een kind tegen de wil van een ouder met gezag is meegenomen naar of wordt achtergehouden in een ander land dan het land van zijn gewone verblijfplaats. Dat kan in Nederland zijn of in het buitenland. De Ca beoordeelt of er sprake is van een internationale kinderontvoering. Als er sprake is van een internationale kinderontvoering is de Ca de schakel tussen Nederland en het buitenland.

De Ca behandelt de volgende verzoeken:

 • Verzoek tot teruggeleiding van een kind (tot 16 jaar). De Ca verzoekt de vrijwillige terugkeer van het kind in het buitenland en/of ondersteunt bij het starten van de teruggeleidingsprocedure. De rechter beslist tijdens de teruggeleidingsprocedure of het kind dient terug te keren.
 • Verzoek tot internationale omgang. De Ca behandelt daarnaast verzoeken om en grensoverschrijdende omgangsregeling met het kind tussen de ouders. De rechter stelt de internationale regeling vast. De ouders in beide landen zijn verplicht zich aan de internationale omgangsregeling te houden.

U kunt uw verzoek tot teruggeleiding of internationale omgang indienen bij de Ca. Gebruik hiervoor de formulieren teruggeleiding of omgangsregeling. Lukt het niet om het formulier te openen, volg dan de handleiding die u vindt bij de veelgestelde vragen over de Ca.

U kunt de formulieren per post opsturen naar de Ca of per mail naar kinderontvoering@minjenv.nl. Na beoordeling van uw verzoek neemt de Ca contact met u op om uw verzoek te bespreken. 

Meer informatie over internationale kinderontvoering:

Formulieren:

Documentatie:

Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV):

In het Haags Kinderbeschermingsverdrag van 1996 (HKBV) staan internationale afspraken over de aanpak van internationale kinderbescherming. De Ca regelt alle zaken op het gebied van internationale jeugdbescherming. Het gaat dan om kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdhulp die via de jeugdhulpinstanties in internationaal verband loopt. Het kan dan gaan om een informatieverzoek, een zorgmelding of een internationale pleegzorgplaatsing. Alleen Jeugdhulpinstanties kunnen internationale kinderbeschermingsverzoeken indienen en gebruik maken van de formulieren. U kunt de formulieren per post opsturen naar de Ca of per email naar kinderbescherming@minjenv.nl.

Meer informatie over het beschermen van kinderen:

Formulieren:

 • Aanvraagformulier informatieverzoek
  Wanneer informatie uit het buitenland van belang is voor de bescherming van een minderjarige in Nederland, kunt u via dit formulier informatie opvragen bij de Ca.
 • Aanvraagformulier zorgmelding
  Wanneer u onderzoek wil naar de huidige sociale omstandigheden van een minderjarige in het buitenland of als er zorgen zijn over een minderjarige in het buitenland, kunt u vragen om een onderzoek of de informatie delen met de Ca. 
 • Aanvraagformulier Pleegzorg
  Wanneer u een minderjarige in het buitenland in de pleegzorg wilt plaatsen of in een instelling in het kader van buitenlands zorgbeleid kunt u via dit formulier een verzoek indienen bij de Ca.

Documentatie:

Haags Adoptieverdrag:

Het Haags Adoptieverdrag beschermt kinderen en hun familie tegen de risico's van illegale, onrechtmatige, voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland. De  Ca zorgt ervoor dat de procedure van interlandelijke adoptie op een zorgvuldige manier verloopt en dat de adoptie in het belang van het kind is.

Indien u de Ca wil bereiken voor vragen of voor toezending van documenten kunt u een mail zenden aan adoptie@minjenv.nl.

Meer informatie over adoptie:

 • Fiom (voor o.a. het aanvraagformulier beginseltoestemming)
  Fiom is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.
 • Kinderbescherming: over de procedure van een internationale adoptie
 • Dossier Adoptie
  Informatie van de Rijksoverheid over onder meer de voorwaarden waaraan u moet voldoen als u een kind wilt adopteren.

Documentatie: