Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als payrollkracht?

Als payrollkracht heeft u een arbeidscontract met het payrollbedrijf, maar werkt u voor een ander bedrijf (de inlener). Voor payrollovereenkomsten gelden sinds 1 januari 2020 dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener.

Regels voor payrollkrachten

Krijgt u na 1 januari 2020 een payrollcontract, dan krijgt u als payroller minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf zoals:

 • Een eventuele 13e maand
 • Vakantiedagen
 • Verlofregelingen
 • Scholingsregelingen
 • De ketenregeling van het bedrijf. (Bij een payrollovereenkomst geldt de cao voor uitzendkrachten (NBBU cao) niet meer. U heeft daardoor geen fasecontracten meer).
 • U heeft recht op dezelfde doorbetaling van loon als u ziek wordt als uw collega’s van het bedrijf waar u werkt;
 • Bijdragen aan een fonds waar een payrollbedrijf niet bij kan aansluiten moeten in geld worden gereserveerd en minimaal jaarlijks worden uitbetaald. Of eerder als u binnen een jaar uit dienst gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld fondsen voor scholing zijn;
 • Afspraken met derden zoals bijvoorbeeld een collectieve verzekering of een fietsenplan. Daarvoor is geen uitgewerkt toetsingskader. Het is aan de payrollwerkgever en werknemer om hier goede afspraken over te maken. En om te kijken hoe het in de praktijk  vorm kan worden gegeven.

Als het bedrijf geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector.

Regels voor medewerkers van uitzendbureaus

Daarnaast gelden ook nog specifieke regels die ook voor medewerkers van uitzendbureaus gelden:

 • U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden;
 • Uw payrollbedrijf mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor uw werk bij het bedrijf.

Payrollcontracten die zijn aangegaan voor 1 januari 2020

Werkt u als payrollkracht op tijdelijke basis? De regels voor tijdelijke contracten die golden voor 1 januari 2020 blijven gelden. Dat betekent dat de regels voor tijdelijke contracten die voor uw contract golden voor 1 januari 2020 blijven gelden na die datum. U krijgt wel meteen dezelfde rechten voor de andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en verlofregelingen. Krijgt u weer een nieuw contract? Dan gaan dezelfde regels voor tijdelijke contracten gelden zoals ze gelden voor uw collega’s bij het bedrijf waar u werkt.

Betere pensioenregeling sinds 2021 voor payrollers

Sinds 1 januari 2021 heeft u als payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Uw werkgever (het payrollbedrijf) kan hier op 2 manieren voor zorgen:

 • Payrollkrachten gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;
 • Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bouwt vanaf uw eerste werkdag pensioen op.
 • De pensioenregeling moet ook een nabestaandenpensioen regelen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan uw nabestaanden als u overlijdt.
 • De premie die de werkgever voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De werkgever mag deze premie niet aan u doorberekenen.

Leent u als werkgever personeel in? Let op dat u uw arbeidsvoorwaarden bekend maakt

Huurt u als werkgever een payrollkrachten in? Sinds 1 januari 2020 bent u verplicht de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie kenbaar te maken bij het payrollbedrijf. Dat moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.