Welke arbeidsvoorwaarden heb ik als uitzendkracht of payrollkracht?

Als uitzend- of payrollkracht heeft u een arbeidscontract met het uitzend- of payrollbedrijf, maar werkt u voor een ander bedrijf (de inlener). Voor payrollovereenkomsten gelden vanaf 1 januari 2020 bijzondere regels. Payrollers krijgen dan dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener.

Regels voor uitzendbureaus en payrollbedrijven

Uitzendbureaus moeten zich aan een aantal regels houden. Tot 1 januari 2020 gelden deze regels ook voor payrollbedrijven:

 • Het uitzendbureau moet u hetzelfde behandelen als werknemers die in gelijke of gelijkwaardige functies werken en in dienst zijn van het bedrijf waar u voor werkt. Het gaat om arbeidsvoorwaarden als:
 • In de cao van het uitzendbureau of de werkgever waar u werkt kunnen andere dan wettelijke afspraken staan. Informeer hiernaar bij het uitzendbureau. 
 • U mag niet werken bij bedrijven waar gestaakt wordt of die bezet worden.
 • Het uitzendbureau mag u geen geld of een andere tegenprestatie vragen voor het uitzenden.
 • Het uitzendbureau moet u van tevoren schriftelijk inlichten over de arbeidsomstandigheden op de werkplek.
 • Het uitzendbureau moet geregistreerd zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heeft u het vermoeden dat uw uitzendwerkgever zich niet aan regels houdt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Loondoorbetaling bij ziekte

Soms betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent. In andere gevallen kunt u recht hebben op ziekengeld volgens de Ziektewet.

Nieuwe regels payrollkrachten vanaf 2020

Krijgt u vanaf 1 januari 2020 een payrollcontract, dan krijgt u als payroller minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf zoals:

 • Een eventuele 13e maand
 • Vakantiedagen
 • Verlofregelingen
 • Scholingsregelingen
 • De ketenregeling van het bedrijf. (Bij een payrollovereenkomst geldt de cao voor uitzendkrachten (NBBU cao) niet meer. U heeft daardoor geen fasecontracten meer).
 • U heeft recht op dezelfde doorbetaling van loon als u ziek wordt als uw collega’s van het bedrijf waar u werkt;
 • Bijdragen aan een fonds waar een payrollbedrijf niet bij kan aansluiten moeten in geld worden gereserveerd en minimaal jaarlijks worden uitbetaald. Of eerder als u binnen een jaar uit dienst gaat. Dit kunnen bijvoorbeeld fondsen voor scholing zijn.

Als het bedrijf geen personeel in dienst heeft, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden van de sector. De overige regels die gelden voor uitzendbureaus (bijvoorbeeld dat aan u geen geld of een andere tegenprestatie mag worden gevraagd voor uw werk bij het bedrijf) blijven ook voor payrollbedrijven gelden.

Payrollcontracten die zijn aangegaan voor 1 januari 2020

Werkt u als payrollkracht op tijdelijke basis? De regels voor tijdelijke contracten die golden voor 1 januari 2020 blijven gelden. Dat betekent dat de regels voor tijdelijke contracten die voor uw contract golden voor 1 januari 2020 blijven gelden na die datum. U krijgt wel meteen dezelfde rechten voor de andere arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en verlofregelingen. Krijgt u weer een nieuw contract? Dan gaan dezelfde regels voor tijdelijke contracten gelden zoals ze gelden voor uw collega’s bij het bedrijf waar u werkt.

Betere pensioenregeling vanaf 2021 voor payrollers

Vanaf 1 januari 2021 heeft u als payrollkracht recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Uw werkgever (het payrollbedrijf) kan hier op 2 manieren voor zorgen:

 • Payrollkrachten gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;
 • Het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bouwt vanaf uw eerste werkdag pensioen op.
 • De pensioenregeling moet ook een nabestaandenpensioen regelen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan uw nabestaanden als u overlijdt.
 • De premie die de werkgever voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. De werkgever mag deze premie niet aan u doorberekenen.

Leent u als werkgever personeel in? Let op dat u uw arbeidsvoorwaarden bekend maakt

Huurt u als werkgever een uitzend- of payrollkrachten in? Per 1 januari 2020 wordt u verplicht de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie kenbaar te maken bij het uitzend- of payrollbedrijf. Dat moet voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.