Kennis en onderzoek SZW

Voor SZW zijn kennis en onderzoek belangrijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Samen met organisaties en gemeentes bepaalt SZW welke kennis en onderzoeken nodig zijn.

Kennisvragen van SZW

In de ‘Hoofdlijnennotitie Kennisvragen SZW 2017-2018’ staat aan welke kennis SZW behoefte heeft. En welke onderzoeken het ministerie de komende 2 jaren zelf uitvoert of laat uitvoeren. SZW doet ook onderzoek op verzoek van andere partijen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer.

Vroegere versies van de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen SZW zijn die van 2015 en 2014, en de Strategische kennisagenda's van 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en 2008.

Kennispartners van SZW

Veel onderzoek voert SZW zelf uit of laat dit uitvoeren. Maar het ministerie heeft ook kennispartners. Dit zijn organisaties waarmee SZW samenwerkt op het gebied van kennis en onderzoek. De kennispartners zijn: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB), Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), TNO, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) en Instituut Gak.

Lees  meer over de kennispartners van SZW en hun contactpersonen bij SZW.

Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)  

In het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) werkt SZW samen met UWV, SVB en de Inspectie SZW. Ook de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort en Divosa  nemen deel aan dit kennisplatform. Zij zorgen ervoor dat onderzoek bruikbaar is voor gemeenten. CBS is adviserend lid, SCP is lid sinds 2015.

Doel van het Kennisplatform Werk en Inkomen is de ontwikkeling van kennis op het gebied van de sociale zekerheid. Deze kennis is bedoeld voor beleid en de uitvoering van beleid in de praktijk. Een ander doel van KWI is bevordering van het gebruik van deze kennis door beleidsmakers en uitvoerders.

SZW heeft KWI in 2009 opgericht.

Kenniswerkers SZW

De volgende onderdelen en medewerkers van SZW houden zich vooral bezig met kennis en onderzoek:

Werkgroep Kennis SZW

De werkgroep Kennis SZW zet zich in voor een betere kwaliteit van onderzoek. En voor een betere toepassing van de kennis die onderzoeken opleveren. De werkgroep zorgt ook voor de totstandkoming van de Hoofdlijnennotitie kennisvragen. En bereidt het  Kennispartnerberaad voor. Verder ondersteunt de Werkgroep Kennis het netwerk van kenniswerkers binnen SZW.

Lees hier wie de leden van de werkgroep Kennis SZW zijn.

Werkgroep Onderzoek SZW

De werkgroep Onderzoek SZW houdt zich bezig met zaken rondom onderzoek. Zoals de beoordeling van wensen voor de aanbesteding van onderzoek en de openbaarmaking van onderzoeksresultaten. En de planning van evaluaties en beleidsdoorlichtingen.
Lees hier wie de leden van de werkgroep Onderzoek SZW zijn.

Trekkers van kennisthema’s

De kennistrekkers van SZW werken de thema’s uit de Hoofdlijnennotitie kennisvragen uit.

Lees hier wie de kennistrekkers zijn en voor welke thema’s zij verantwoordelijk zijn.

Onderzoekscoördinatoren 

De onderzoekscoördinatoren van SZW zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek binnen hun directie. Zij behandelen de aanvragen om onderzoek vanuit hun directie. Ook beantwoorden zij vragen van collega’s over uitbesteding van onderzoeken, dataverzameling, onderzoeksmethoden en onderzoeksvragen.

Lees hier wie de onderzoekscoördinatoren van SZW zijn en bij welke directie ze horen.

Vragen aan SZW over kennis en onderzoek

Vragen over kennis en onderzoek SZW

field_hint

De Rijksoverheid. Voor Nederland