Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden.

COA wijst vergunninghouders toe aan gemeenten

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere gemeenten.

Aan de hand van de gesprekken met de vergunninghouder stelt het COA een informatieprofiel op. In dit document staat informatie die belangrijk is voor de huisvesting in de gemeenten, zoals:

  • grootte van het gezin;
  • land van herkomst;
  • taal;
  • opleiding;
  • werkervaring;
  • eventueel doktersadvies.

Op basis van het informatieprofiel koppelt het COA asielzoekers met een vergunning aan gemeenten.

Tijdsduur huisvesting

Het COA heeft 14 dagen de tijd om een vergunninghouder aan een gemeente te koppelen. Ook maakt het COA binnen 14 dagen het informatieprofiel. Gemeenten hebben gemiddeld 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Voor woonruimte maken zij vooral gebruik van het woningaanbod van sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Bouw en verbouw extra woonruimte

De regering vindt het belangrijk dat er genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen. Daarom is er de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders. Met deze regeling kunnen gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders subsidie aanvragen voor de bouw en verbouw van woonruimte. Hierdoor wordt de doorstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning van een asielzoekerscentrum (azc) naar een woning versneld. Een voorwaarde is dat er op de nieuwe plek minimaal 4 asielzoekers kunnen wonen.

Asielzoekers die zo’n nieuwe huurwoning delen, kunnen ook de woonlasten met elkaar delen. Het bedrag dat ze daarmee besparen, wordt op hun uitkering ingehouden. Ook kunnen asielzoekers die zo samenwonen geen aanspraak maken op huurtoeslag.

Leegstaande overheidspanden voor huisvesting vergunninghouders

De Rijksoverheid gaat leegstaande gebouwen (zoals kantoren en kazernes) beschikbaar stellen aan gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders. De maatregel moet onder meer de druk op de bestaande voorraad sociale huurwoningen verlichten.

Asielzoekers met verblijfsvergunning in azc

In asielzoekerscentra (azc’s) verblijven ook ex-asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij houden plaatsen bezet voor asielzoekers die nog in procedure zijn. Daardoor verblijven asielzoekers die moeten wachten op een beslissing nu in noodopvangcentra. En zijn er meer azc’s nodig om iedereen te kunnen plaatsen omdat vergunninghouders in azc’s verblijven.

Gemeenten kunnen het COA helpen door houders van een verblijfsvergunning tijdelijk een woning aan te bieden, in afwachting van hun definitieve woonplaats. Het COA betaalt de gemeente dan voor die woning. De vergunninghouder krijgt dan nog geen bijstandsuitkering. Wel krijgt hij het zakgeld en leefgeld dat hij in het azc ook kreeg. Zo kan het COA de opvangplekken in de azc’s zo goed mogelijk gebruiken voor de asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten. Deze regeling heet het Gemeentelijk versnellingsarrangement.

Zelf woonruimte kiezen

Een vergunninghouder mag ook zelf naar woonruimte zoeken. Maar hij heeft alleen recht op voorrang bij huisvesting in de gemeente waaraan het COA hem koppelt.

Een gemeente bepaalt zelf of woningzoekenden recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Dit regelt de gemeente in een huisvestingsverordening.

Zelfzorgarrangement (zza) en logeerregeling

Lukt het een gemeente niet om een vergunninghouder binnen 14 dagen huisvesting te bieden? Dan kan een vergunninghouder ook zelf voor een tijdelijk verblijfadres zorgen. Bijvoorbeeld bij vrienden of familie. De vergunninghouder krijgt daarvoor een vergoeding totdat de gemeente permanente woonruimte voor hem vindt. Gemeenten regelen dit via een logeerregeling.

Kabinet Rutte III: woningaanbod voor verschillende doelgroepen en inkomens

Het kabinet wil een passend woningaanbod voor mensen met verschillende inkomens. Ook moet bij de bouw van woningen rekening worden gehouden met verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten, studenten en statushouders. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Documenten