Als ik recht heb op de Tozo, hoeveel krijg ik dan? En wanneer?

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Welke normbedragen gelden in de Tozo voor jongeren tussen 18 en 21 jaar?

Jongerennormen, zonder kinderen:

  • alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 259,78
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 519,56
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.011,44

Jongerennorm, met kinderen:

  • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 259,78
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 820,22
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.312,10 

Waarom krijgt een alleenstaande zelfstandige € 1.050 en een samenwonende €1.500? 

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.050. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto.

Waarom krijg ik als alleenstaande zelfstandige met kinderen een lager inkomen dan mijn vriendin zonder kinderen die samenwoont met een rijke man?

De Tozo kent de basisregels van de Participatiewet. De Participatiewet is met ingang van 1 januari 2015 de basis voor de bijstandsverlening. Nieuw in die wet is dat een alleenstaande ouder van de gemeente hetzelfde bedrag ontvangt als een alleenstaande. De alleenstaande ouder krijgt via het kindgebonden budget van de Belastingdienst een aanvulling voor de kosten van de kinderen. De gemeente betaalt dus niet langer een bijdrage uit die voor de kinderen is bestemd. Die bijdrage zit in het kindgebonden budget dat dus niet gemeente maar de Belastingdienst uitbetaalt.

Krijgt mijn partner automatisch een loonheffingskorting als ik een Tozo uitkering ontvang?

Indien er sprake is van een gezinssituatie kent de gemeente de uitkering toe aan beide partners, ieder de helft. Daarbij berekent de gemeente loonheffing over de Tozo-uitkering en past ze standaard een loonheffingskorting (ongeveer € 207 per maand) toe op de berekende en te betalen loonheffing. Als de zelfstandige ook een inkomen heeft uit loondienst, dan gaat de loonheffingskorting die op dat inkomen is toegepast af van de loonheffingskorting over zijn of haar helft van de Tozo-uitkering.

De gemeente vraagt niet naar het inkomen van de partner van de zelfstandige. Dat houdt in dat de gemeente op de helft van de Tozo-uitkering die ze toekent aan de partner de volledige loonheffingskorting toepast. Als de partner nog andere inkomsten heeft waarop ook al loonheffingskorting is toegepast, dan betekent dit dat hij of zij dus te weinig loonheffing betaalt. Volgend jaar volgt dan een aanslag van de Belastingdienst. Het is goed om hiermee rekening te houden.

Valt mijn privévermogen buiten de beoordeling van de aanvraag voor Tozo?

Het ontbreken van de vermogenstoets geldt voor de aanvraag voor inkomensondersteuning en in mindere mate voor de lening bedrijfskapitaal. Om de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan te tonen, moet u aannemelijk maken dat u niet voldoende liquide middelen heeft om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij zal de gemeente ook kijken naar het geld dat u direct beschikbaar heeft in kas of op de bank  of naar de helft van het saldo op de gedeelde bank- en spaarrekening met uw partner, als u die heeft.

Als zelfstandig ondernemer heb ik een lening van meer dan € 10.157 nodig voor bedrijfskapitaal. Kan ik dan meer dan één aanvraag Tozo indienen?

Wanneer u meer dan € 10.157 nodig heeft, kunt u een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Als u voldoet aan de voorwaarden voor Tozo lening bedrijfskapitaal , kunt u ervoor kiezen om een deel van het benodigde bedrag op basis van Tozo aan te vragen en het overige deel op basis van het Bbz. 

Als ik omzet behaal in de periode dat ik Tozo levensonderhoud ontvang, moet ik dan de Tozo-inkomensondersteuning terugbetalen?

De inkomensondersteuning vanuit Tozo is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). U moet als zelfstandige de hoogte van uw inkomen doorgeven aan de gemeente. Zowel bij aanvraag (vaak is dit een inschatting) als tijdens de bijstandsperiode (als bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden). U heeft hiervoor een zogeheten inlichtingenplicht. U moet de Tozo-uitkering (gedeeltelijk) terugbetalen als de inkomsten uit onderneming in de maanden waarover de uitkering is verstrekt, achteraf hoger blijken dan eerder opgegeven (op basis waarvan de Tozo-uitkering is berekend). Wanneer door overtreding van de inlichtingenplichter ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering is vertrekt, dan moet de gemeente u een boete opleggen.

Bekijk of u recht heeft op Tozo.

Ik heb werk verricht in februari, de factuur is in maart betaald. Heeft dat invloed op mijn Tozo-uitkering?

Bij het berekenen van de Tozo-uitkering hoeft u alleen inkomsten op te geven voor werk dat u verwacht te verricht in de periode waarover Tozo wordt aangevraagd. Betalingen van facturen in deze periode voor eerder verricht werk kunt u buiten beschouwing laten. Een factuur die betaald wordt in maart, maar waarvan het werk is verricht in februari, wordt dus niet betrokken bij het berekenen van de Tozo-uitkering.