Tozo en de jaaropgave van uw gemeente

Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo regeling dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Tozo regeling en de jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte voor 2020.

Waarom uw partner een jaaropgave krijgt

De Tozo-uitkering is gebaseerd op de algemene bijstand en is dus een gezinsuitkering. Voor de bijstand geldt namelijk dat als u een partner heeft u als gezin wordt gezien en de uitkering ook aan het gezin wordt toegekend.

Bij het aanvragen van de Tozo hebben u en u eventuele partner beiden de aanvraag voor de Tozo-uitkering ondertekend. U en uw partner kregen hiermee recht op de helft van de toegekende uitkering. En daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Belastingaangifte 2020

Bij uw belastingaangifte over 2020 geeft u de inkomsten van uzelf en uw partner op. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Dit kan via de site van de Belastingdienst. Nadat u bent ingelogd op MijnBelastingdienst doet u het volgende:

  • Vink onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ uitkeringen zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong aan;
  • Daarna kiest u uit de lijst voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)';
  • Dan kunt u de hoogte van de Tozo-uitkering en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent  uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen).

Mogelijke naheffing door Belastingdienst

In sommige gevallen was bij de uitbetaling van de Tozo-uitkering niet bekend hoeveel inkomsten u en uw eventuele partner precies hadden. Dit geldt vooral bij de uitkering van Tozo 1. Bij de uitkering van Tozo 1 is namelijk geen rekening gehouden met de inkomsten van uw partner. Het is hierdoor mogelijk dat over het totale inkomen te weinig loonheffing is ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Met als gevolg dat als u uw belastingaangifte doet blijkt dat u moet bijbetalen.

Een naheffing van de Belastingdienst zal met name voorkomen bij partners die een zodanig inkomen verdienen dat ze geen of minder recht hebben op loonheffingskorting of in een hogere belastingschijf zitten dan waar de gemeente van uit is gegaan. Vanaf Tozo 2 (1 juni 2020) komt dit minder voor, omdat toen de partnerinkomenstoets is ingevoerd.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

De Belastingdienst biedt ondernemers de mogelijkheid om in bepaalde gevallen uitstel van betaling van belastingen aan te vragen.

(Kinder)alimentatie telt mee als inkomen

De Tozo en de algemene bijstand vullen de eigen inkomsten van een huishouden aan tot maximaal het sociaal minimum. Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld:

  • loon;
  • partner- en kinderalimentatie;
  • of andere uitkeringen. 

Voor de Tozo is de Participatiewet leidend, daarom wordt kinderalimentatie ook als inkomen meegerekend. Dit is vanuit de gedachte dat daarmee in de kosten van levensonderhoud van het inwonende, minderjarige kind wordt voorzien. Een aanvulling vanuit de algemene bijstand wordt dan niet nodig geacht. De kinderalimentatie is onder meer afhankelijk van:

  • de draagkracht van de ex-partner;
  • het welvaartsniveau van voor de scheiding.

Een hoog gezinsinkomen vóór de scheiding kan dus ook een hoge kinderalimentatie betekenen.

Het kindgebonden budget is overigens wel afhankelijk van het inkomen van de ontvangende ouder. Het kindgebonden budget wordt dus wel hoger, naar mate het inkomen van de ondernemer daalt. Toeslagen van de Belastingdienst/Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget), kinderbijslag en incidentele giften worden niet als inkomen aangemerkt.

Gevolgen voor uw toeslagen

De verdeling van de Tozo over u en en uw partner heeft in principe geen gevolgen voor het recht op of de hoogte van de toeslagen van uw huishouden. Dit kan alleen het geval zijn als u en uw partner wel partners zijn op basis van de Tozo, maar geen toeslagpartners zijn. Dit zal in de praktijk niet vaak voorkomen.