De eerste Internationale Klimaatstrategie: wat staat er in?

Ministeries

Met de huidige plannen lukt het niet om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Wereldwijd heeft dit grote gevolgen voor de mens en natuur, vooral in de armste landen. Met de Internationale Klimaatstrategie zet Nederland in op sterkere klimaatactie, ook buiten onze eigen landsgrenzen. We leggen uit wat de plannen zijn.

Nederland komt voor het eerst met een strategie waarin de internationale klimaatplannen van de gehele Rijksoverheid staan. Deze strategie is tot stand gekomen op initiatief van minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

Waarom heeft Nederland een Internationale Klimaatstrategie nodig?

De oorlog in Oekraïne benadrukt het belang om samen op te trekken in de aanpak tegen klimaatverandering. Afhankelijkheid van Russisch gas vraagt om een snellere overgang naar hernieuwbare energie en hoge prijzen voor voedsel en brandstof zorgen voor meer honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden. Het zijn ook juist de armste landen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering.  

Door de inzet van Nederlandse kennis en kunde en uitgebreidere financiering, wil Nederland ontwikkelingslanden ondersteunen in overgang naar hernieuwbare energie en de klimaatweerbaarheid vergroten. De in Parijs afgesproken klimaatdoelen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dienen hierbij als richtlijn.  

Het Klimaatakkoord van Parijs

In 2015 hebben landen in Parijs afgesproken om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met de helft te verminderen, om zo de opwarming van de aarde te beperken, het liefst tot maximaal 1,5 graad Celsius. Tijdens de COP26 in Glasgow zijn deze afspraken nogmaals bekrachtigd.

Minder CO2-uitstoot (mitigatie)

Driekwart van de wereldwijde uitstoot komt door het gebruik van aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Bij het gebruik van deze stoffen, bijvoorbeeld bij het koken, autorijden of de verwarming van ons huis, komt CO2 vrij. Bovendien draagt Nederland ook bij aan de CO2-uitstoot in het buitenland, doordat wij veel producten gebruiken die in het buitenland worden geproduceerd.

Om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen zet Nederland de komende jaren sterker in op:

Hernieuwbare energie

Nederland heeft als doel om tot 2030 in totaal 100 miljoen mensen toegang te geven tot hernieuwbare energie. Bij hernieuwbare energie denk je al snel aan zonne- en windenergie. Ook werkt Nederland aan een internationale route voor groene waterstof via de Nederlandse havens.

Circulaire economie

In een circulaire economie worden materialen hergebruikt en gerecycled. Hierdoor is er minder afval en zijn er minder grondstoffen nodig. Nederland steunt bijvoorbeeld lokale trainingsprogramma’s op het gebied van circulaire economie, zoals in Kenia.

Duurzame mobiliteit en transport

Nederland heeft ervaring met het opzetten van een laadstructuur voor elektrische auto’s en bussen. En denk ook aan het belangrijkste vervoersmiddel in de Nederlandse steden: de fiets! In het buitenland helpen Nederlandse bedrijven al steeds vaker bij de opzet van fietsplannen en de aanleg van fietspaden. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Oostenrijk.

Verduurzaming van de landbouw en ontbossing tegengaan

Nederland wil het tropisch regenwoud en andere bosgebieden beschermen. Bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en slaan bovendien veel CO2 op. Europese wet- en regelgeving voor ontbossingsvrije productie en consumptie kan hier bijvoorbeeld bij helpen. Nederland steunt ook lokale projecten op het gebied van duurzame landbouw en ontbossing, zoals in Nigeria en Ghana.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Flip Franssen

Het klimaat verandert, de wereld verandert mee (adaptatie)

We krijgen vaker te maken met extreme regenval, bosbranden en droogte. Steeds meer grond wordt onbruikbaar om voedsel op te verbouwen en de kans op overstromingen neemt toe. De komende jaren legt Nederland extra nadruk op hoe we met klimaatverandering om kunnen gaan en hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen. Nederland zet sterker in op:  

Water

Nederland heeft veel ervaring met de aanleg van dijken, sluizen, dammen en andere waterkeringen. Hierdoor kunnen we andere landen helpen bij watermanagement, zoals Jakarta en Zuid-Soedan. Nederland zet het belang van water ook internationaal hoog op de agenda als co-host van de UN 2023 Water Conference.

Landgebruik en voedselsystemen

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen boeren wereldwijd helpen om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat, bijvoorbeeld door de aanleg van terrassen in Ethiopië.

Vergroot afbeelding Ethiopië
De Nederlandse ambassade in Ethiopië ondersteunde bijvoorbeeld bij de aanleg van terrassen.

Financiering

Nederland draagt de komende jaren meer bij aan klimaatactie in ontwikkelingslanden. Met een nieuw klimaatfonds wordt ook de inzet van bedrijven gestimuleerd. In 2025 verwacht Nederland 1,8 miljard euro te besteden aan klimaatactie, waarvan minimaal de helft zal gaan naar klimaatadaptatie.

COP27

De Internationale Klimaatstrategie geeft richting aan de Nederlandse inzet tijdens de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. De COP27 vindt in november plaats in Egypte. Ook hier ligt de nadruk op hoe we uitstoot kunnen verminderen, hoe we wereldwijd met klimaatverandering omgaan en ons kunnen voorbereiden op de gevolgen.