Verantwoord omgaan met risico's door bestuurders

Er komen steeds meer maatregelen om de samenleving te beschermen tegen risico’s. Denk aan de Mexicaanse griep of de veiligheid in tunnels. Door deze bezorgdheid over de veiligheid kan de overheid ‘overreageren’ en dure maatregelen nemen die nauwelijks meer veiligheid geven. De Rijksoverheid heeft een handreiking ontwikkeld voor hoe bestuurders kunnen omgaan met risico’s.

Bewustmaken van risico-regelreflex

Het overreageren op risico’s wordt risico-regelreflex genoemd. Dit kan onder andere leiden tot dure maatregelen die nauwelijks effect hebben. Ze kunnen bovendien onbedoelde bijwerkingen hebben, zoals het beperken van de keuzevrijheid. Maatregelen kunnen zijn: nieuwe regelgeving, hogere normen, meer toezicht of extra voorzieningen. Bestuurders die zich bewust zijn van de risico-regelreflex kunnen daar beter mee omgaan. Bewustwording bij bestuurders is daarom belangrijk.

Doordacht handelen bij risico’s

Burgers kunnen goed omgaan met risico’s als zij goed en volledig geïnformeerd worden. Zij verwachten van bestuurders dat deze goed doordacht handelen. De handelingsperspectieven voor bestuurders staan in de handreiking Bestuurlijk balanceren met risico’s en verantwoordelijkheden.

Betrokken ministeries

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bij het ontwikkelen van de handreiking samengewerkt met de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken (EZ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Video Balans in risico’s en verantwoordelijkheden. Omgaan met de risico-regelreflex

Video Deel 1: De risicoregelreflex

Video Deel 2: casus: de chloortrein

Video Deel 3: De positieve keerzijde van risico’s

Video Deel 4: goed bestuurlijk omgaan met de risico-regelreflex

Het risico van de Risico Regelreflex in de jeugdzorg

Wij of Zij?

Documenten