Ministerie van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Contact met het ministerie van Veiligheid en Justitie

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van Veiligheid en Justitie doorgeven via het contactformulier. Uw vraag wordt dan door Informatie Rijksoverheid in behandeling genomen.

Informatie Rijksoverheid is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar via nummer: 1400. Ga naar het contactformulier om uw vraag te stellen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: (070) 370 79 11
E-mail: via het contactformulier op de website

Bewindslieden en portefeuilleverdeling VenJ

Minister: Drs. S.A. (Stef) Blok (VVD)
Staatssecretaris: mr. dr. K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff (VVD)

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid, voorheen Postbus 51)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 77 465 67 67
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.
E-mail: via het contactformulier op de website.

Persvoorlichting VenJ

Telefoon: (070) 370 73 45

Media kunnen met vragen terecht bij de persvoorlichters van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Webcare

Met vragen over wetten, beleid en regelgeving over veiligheid en justitie kunt u ook terecht bij het webcareteam van het ministerie. U vindt het webcareteam op Twitter: @VenJWebcare. Het webcareteam is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 online.

Het webcareteam behandelt geen vragen over individuele (rechts)zaken. Kijk voor informatie over rechtspraak op de website van de Raad voor de Rechtspraak. Een goed startpunt voor juridisch advies is het Juridisch Loket. Aangifte doen van een misdrijf? Dat kan bij de politie of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000).

Wob-verzoeken

Een ieder mag bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

Eisen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het Wob-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

Als het voor het ministerie niet duidelijk is of een Wob-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Wob-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Wob-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het departement.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Wob-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het ministerie streeft ernaar 1 dag na verzending van het Wob-besluit, de geanonimiseerde Wob-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de homepage van het ministerie onder het kopje Documenten te plaatsen.

Centrale behandeling Wob-verzoeken bij VenJ

Wob-verzoeken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie worden in behandeling genomen door de Wob-coördinatie desk van het bestuursdepartement. De correspondentie over uw Wob-verzoek loopt via de behandelaar.

Waar kunt u een Wob-verzoek indienen?

U kunt uw Wob-verzoek per brief indienen. U kunt uw brief sturen aan:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Over boetes

Voor alle vragen over boetes kunt u terecht op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De Rijksoverheid. Voor Nederland