Open Data

Het beschikbaar stellen van data is voor het ministerie van Veiligheid en Justitie niet langer  een vraag, maar een bewuste keuze, in lijn met onze (verander)ambities: ‘VenJ is een betrouwbare partner voor burger, bedrijf, bestuur en media, die resultaat levert in een veranderende samenleving. We informeren en communiceren meer, zijn pro-actief, open en transparant, zodat politiek en samenleving tijdig weten wat er speelt op het terrein van VenJ. ’

Hiertoe wordt onder meer aangekondigd dat VenJ in 2016, conform de Nationale Open Data Agenda (NODA), zoveel mogelijk datasets digitaal beschikbaar stelt voor de samenleving.

In de I-Strategie 2017-20223 wordt deze wens verder gearticuleerd:

‘Doordat we informatie centraal stellen en investeren in uitwisselbaarheid wordt het mogelijk om de band met de samenleving aan te halen, en openheid en transparantie in ons voordeel te gebruiken.’

Op data.overheid.nl worden momenteel de volgende open data van VenJ aangeboden:

  • Inkoopdata
  • Justitiethesaurus
  • Cijfers recidive monitor (Repris)
  • Statistische naslagwerk Rechtspleging civiel en Bestuur (C&B)
  • Kennisbank justitiële interventies
  • HRM cijfers politie 2015 (landelijk en per eenheid)
  • Reactietijden politie prio meldingen 2015 (landelijk en per eenheid)
  • Criminaliteitsfrequenties 2015 (per categorie en gemeente)

Aanpak en best practices

Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Deze pagina laat zien hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) daar invulling aan geeft, door documenten over de aanpak en best practices te delen. Producten die het netwerk van dataspecialisten binnen VenJ samen ontwikkelt. De onderstaande documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met het beschikbaar stellen van open data en datasets.