Bescherming van het beroep leraar via de Wet beroep leraar

Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd. De wet is van toepassing op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het beroep leraar beschermen

Met de Wet beroep leraar krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap in de uitoefening van hun beroep. Via de wet worden 3 zaken geregeld:

1. De omschrijving van het beroep leraar

In de wet is vastgelegd wat de Rijksoverheid van het beroep leraar verwacht. Leraren zijn verantwoordelijk voor:

  • de inhoud van het onderwijs (vakinhoudelijk proces);
  • de manier waarop leerlingen die inhoud leren (vakdidactisch proces);
  • het leerklimaat binnen de school (pedagogisch proces).

Daarnaast zijn leraren zelfstandig verantwoordelijk voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen. Ook voldoen leraren aan de bekwaamheidseisen die door de beroepsgroep zelf worden opgesteld en onderhouden.

2. De professionele ruimte van de leraar

De wet bepaalt ook dat de leraar zelf mag beslissen over de taken waar hij verantwoordelijk voor is. Deze ‘professionele ruimte om het onderwijs zelf in te richten’ moet wel passen binnen het onderwijskundig beleid van de school. Daarom bepaalt de wet dat de school en de leraar afspraken maken over de inrichting van die zeggenschap.

Professionele ruimte vastleggen in een statuut

Deze afspraken leggen zij vast in een professioneel statuut tussen schoolleiding en leraren. Dit statuut houdt rekening met de professionele standaard van de beroepsgroep. In deze professionele standaard staan normen over het beroep van leraar, bijvoorbeeld over de omgang met leerlingen en ouders. De beroepsgroep formuleert deze normen zelf en houdt ze ook actueel.

3. Het lerarenportfolio

Met het online lerarenportfolio kunnen leraren hun professionele ontwikkeling, bijscholing en bekwaamheid bijhouden. Het gebruik van het lerarenportfolio is vrijwillig. Het portfolio is van de leraar zelf. Als een leraar van school wisselt, blijven de gegevens bewaard.